!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Tornberget

Föreningsstämma

Föreningsstämman är forumet för dig som är medlem i Brf Tornberget att utöva ditt inflytande. Stämman innehåller vanligen bokslut och val av styrelse, men kan också innehålla andra frågor av större betydelse, t.ex. medlemsmotioner. Beslut fattas med acklamation eller med omröstning, varvid de röstande räknas genom handuppräckning.

Generella regler för stämma

 

Föreningssmedlem som vill att något skall besluts av stämman skall lämna ett sådnt förslag (motion). Förslaget läggs i styrelserummets brevlåda på Tomtbergvägen 325. Motionen med styrelsens förslag till stämmans beslut i anledning av motionen kommer att framgå av dagordningen.

I motionen skall anges namn, lägenhetsnummer samt vad som yrkas och skälen för yrkandet (Nils Nilsson, lägenhet 1234 yrkar att stämman beslutar ... Skälen för mitt yrkande är ...). Motionen måste vara undertecknad.

Nedan finner du en mall, samt ett exempel på hur en motion kan se ut:

Ange:

 • Din e-postadress: 
 • Namn på medlem/-mar: 
 • Kontakt namn till Motion: 
 • Telefonnummer(max 2 nummer). 
 • Portnummer,lägenhetsnummer. 
 • Datum för insändning: 
 • Motion angående ”kort titel, som sammanfattar ärendet” 
 • Historia/bakgrund: 
 • Meddelande:"skriv in och fyll ut ditt yrkande, se "Förslag exempel  yrkande":(Du har självklart rätt att utforma motionen på ett annat sätt, med då per post senast den 31/3)
 • Glöm inte att signara men namn och datum  Förslag, exempel på yrkande


  Din e-postadress:
  Namn på medlem/-mar:
  Kontakt namn till Motion:
  Telefonnummer(max 2 nummer): 
  Portnummer,lägenhetsnummer: 
  Datum för insändning:
  Motion angående ”kort titel, som sammanfattar ärendet”:


  Historia/bakgrund 
  Pga ”förslaget/ändringen/lagen/annat som inneburit ……”
  anser jag det vore bra om föreningen …… …… …... …… …… …… …… ……
  Därför yrkar jag/vi att stämman beslutar
  att ”ändra/tillåta att/ge i uppdrag till …. att …. ” eller
  att ”styrelsen skall/en arbetsgrupp skall ….” eller
  att ”till nästa årsstämma ….” eller
  att ”senast ….. informera om/ta reda på..…/verkställa ….”

  Med vänliga hälsningar!
  Underskrift:_______________ Datum:__________________ 

 

Stämman kan endast fatta beslut om ett ärende som är upptaget på dagordningen för stämman.

Övrigt

Föreningsmedlem som vill väcka en fråga eller i övrigt göra styrelsen och övriga medlemmar uppmärksam på något förhållande som berör flera och som inte kommer att framgå av dagordningen är välkommen att göra det under styrelsens orientering om aktuella ärenden m.m. eller under reservtiden. Inga beslut får fattas i anledning av en på så sätt väckt fråga.

Fullmakt

En fullmakt ska använda ifall du inte kan deltaga i föreningsstämman men vill att någon annan ska rösta å dina vägnar.