!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Tornberget

Valberedningen

Valberedningen

 

Valberedningen för BRF Tornberget 2017-2018 består av:

Joakim Skoog är sammankallande till valberedningen.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att  föreslå ledamöter för styrelsen.

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att utse och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver. Ofta är det valberedningen som tar initiativ till ett nödvändigt förändringsarbete. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar.
Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för. Att sammankalla valberedningen några veckor före stämman räcker alltså inte. Valberedningen ska hålla ett antal möten jämnt fördelat över året, och dessa protokollförs, eller dokumenteras på annat sätt, så att alla medlemmar före årsstämman kan ta del av hur valberedningens arbete bedrivits.
Vilka poster ska valberedningen hitta personer till?

Valberedningen ska föreslå ledamöter till följande poster inom föreningen och presentera dem på stämman;
• Styrelsen
• Suppleanter till styrelsen
• En förtroende vald revisor
• Suppleant till revisor
• Valberedning (kan föreslå ersättare till sig själva men vid stämman så väljs kandidater till valberedningen ut)
.

Valberedningen ska söka ledamöter främst till;
• De poster där avhopp skett under året, från ovanstående nämnda poster
• De ledamöter som står i tur att avgå i styrelsen och för revisor (och andra poster)
men detta är inte något hinder för att även förslag kommer in på redan tillsatta poster, och dessa förslag måste naturligtvis också redovisas för medlemmarna av valberedningen.

Det är särskilt viktigt att valberedningen känner till vilka funktioner som skall bemannas. Valberedningen träffar aktuella kandidater och presenterar arbetsuppgifterna. Det är mycket angeläget att tydligt presentera föreningen och dess organisation, arbetssätt och vad uppgiften kräver i form av kunskap, tidsåtgång och engagemang. Det är bra om det finns flera kandidater till respektive post. Valberedningen ska inte begära att kandidaterna måste ta ställning direkt, utan kandidaterna ska i lugn och ro fundera över vad de vill utifrån den information de fått.

 Är du intresserad av att gåmed i styrelsen eller bli valberedare så har du en blankett nadan i pdf format som heter intresseanmalan.pdf

Dokument

Intresseanmalan.pdf 2015-12-25